ÇAYKARA BELEDİYE LOJMANI HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ


22.12.2017 08:33:06     2788
ÇAYKARA BELEDİYE LOJMANI HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

ÇAYKARA BELEDİYE LOJMANI HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR:

Madde-1:Mülkiyeti Belediyemize ait Trabzon İli Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesinde tapunun, 1 ada 27 no’lu parselinde bulunan B+Z+4 kattan oluşan Tek Blok (24 daire) Belediye Lojman binasının yıkım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Madde-2:İhale 27.12.2017 tarihinde saat 10.00’da Çaykara Belediyesi Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Madde-3:İşin Tanımı

Trabzon İli Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesinde tapunun, 1 ada 27 no’lu parselinde bulunan B+Z+4 kattan oluşan Tek Blok (24 daire) Belediye Lojman binasının yıkılması, yıkımdan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının merkezde Çaykara Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılması.

Madde-4:İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranacak şartlar

A-Dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığına dair)

B-Tebligat Adresi

C-Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi (2017 yılında alınmış olacak)

-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2017 yılında alınmış olacak)

       -Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

-Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı fotokopisi vermeleri        (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin A, B ve C fıkrasındaki esaslara göre temin edebilecekleri belgeler.

D-İstekliler adına vekâleten katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâlet edeceklerin noter tasdikli imza beyannamesi.

E-İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge

F-Şekli ve içeriği doküman içeriğinde bulunan teklif mektubu.

Madde-5:İhaleye katılamayacak olanlar

4734 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince yasaklı sayılacak kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

Madde-6:İhale konusu iş için Geçici Teminat alınmayacaktır.

Madde-7: Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler

        Geçici Teminat alınmayacaktır.

Madde-8:İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çaykara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile www.caykara.bel.tr sitesinde ücretsiz görülebilir. Çaykara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

Madde-9: Tekliflerin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesine ilişkin hususlar

       İstekliler yıkılacak olan binayı yerinde gördükten sonra tekliflerini sunacaktır. İstekliler tekliflerini idareye kapalı zarf içinde sunacaklardır. Zarfın içerisinde Madde-4’de belirtilen belgeler ile birlikte teklif mektubu, dilekçe (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görülerek ihaleye katıldığına dair), ve istekliler tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Yıkım Şartnamesi bulunacaktır.

       Posta yoluyla ihaleye teklif sunulamayacaktır.

       Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Işıklı Mahallesi Belediye Sokak No:4B/1 Çaykara/TRABZON adresinde bulunan Çaykara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak ile teslim edilir. Alınan teklif zarfları ihale öncesi İhale Komisyonuna teslim edilir. İhale tarih ve saatinden sonra idareye teslim edilen teklif zarfları teslim alınmaz ve bu durum bir tutanakla tespit edilir.

       İhale tarih ve saatinde teklif zarfları alınış sırasına göre açılarak teklif fiyatları okunur ve tutanağa bağlanır.

Madde-10:Yükleniciye yapılacak tebliğler için ihale dosyasında bulunan tebligat adresleri geçerlidir. Tebligat adresini değiştiren yüklenici 10 (on) gün içinde İdareye bildirmek zorundadır. Aksi halde dosyada belirtilen adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Madde-11: İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ita amirince onaylanır veya karar iptal edilir. İta amirince onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline imza alınmak suretiyle bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanacaktır. Mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılacaktır. İhale kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir.

Madde-12: Sözleşmenin İmzalanması, İşin Yapılma Yeri, Teslim Etme Şekil ve Şartları:

       İş Trabzon İli Çaykara İlçesi Işıklı Mahallesinde tapunun, 1 ada 27 no’lu parselinde yapılacaktır.

       Yıkım ihale sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak yüklenici tarafından işe başlanılabilir. Yüklenici işi yer tesliminden itibaren 40 takvim günü içinde tamamlamak zorundadır. Bu şartlardan herhangi birine uyulmadığı takdirde ihale feshedilir.

Madde-13: Cezai Müeyyideler

İşin süresinde bitirilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin % 1 (bir) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır. Cezalar Çaykara Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılarak dekontlar İdareye teslim edilecektir. Cezaların 10 takvim günü içerisinde ödenmediği takdirde kesin teminat nakde çevrilerek cezalar kadarı irad kaydedilir, kalanı yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin kesin teminatı ceza tutarını karşılamaz ise genel hükümlere göre tahsili yoluna gidilecektir.

Madde-14: Süre Uzatımı

Kanunun öngördüğü mücbir sebeplerin oluşması durumu, İdareden kaynaklı veya öngörülemeyen nedenlerden dolayı işin uzaması halinde bu durum yüklenici tarafından idareye bildirilecek, idare süre uzatımını ayrıca değerlendirecektir.

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTLAR

Madde-15:Yüklenici tarafından, yıkım öncesinde binanın bodrum katta bulunan Kalorifer tesisatı ve kazanının zarar verilmeden, tüm kazan pompa ve vanaları ile beraber bütün olarak yerinden çıkarılarak idarenin göstereceği yere bırakılması sağlanacaktır. Buna ilişkin demontaj ve nakliye giderleri teklif bedeline dâhildir.

Madde-16:Yıkımı yapılacak binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek Vatandaşların giriş ve çıkışları yasaklanacak, iş sahasına girilmez levhaları asılacak, bu konuda görevli operatör ve yıkım, söküm işinde çalışan işçilere bizzat yüklenici tarafından tebliğ edilecektir.

Madde-17:Doğal zemin altında çalışma yapılabilecektir. Doğal zemin altında çalışma yapılacaksa, yapılan çalışmadan sonra zemin çökme, kayma vb. hallere karşı gerekli tedbirler alınmak suretiyle tekrar doğal zemin konumuna getirilecektir.

Madde-18:Yıkım esnasında patlayıcı kullanılmayacaktır.

Madde-19:Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden yüklenici sorumlu olacaktır.

Madde-20:Yıkımın yapılacağı parsel etrafındaki parseller ile yıkım şantiyesi fiziki olarak birbirinden ayrılacaktır.

Madde-21:Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Enkaz ve molozlar Belediyenin gösterdiği yere nakledilecektir. Yüklenici bunun için ayrı bir ücret talep etmeyecektir. Önceden öngörülmeyen, iş ile ilgili yıkım, hafriyat işleri ve zorluklar için yüklenici ek bir bedel talep etmeyecektir.

Madde-22:Yüklenici, zarar verdiği (tesisat, şebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini ödemek zorundadır.

Madde-23:İhale dokümanını oluşturan tüm belgeler sözleşmenin eki niteliğindedir.

Madde-24:Yüklenici ihaleye teklif vermekle şartnamenin tamamını okumuş ve belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Madde-25:Doküman dosyası içinde verilen Yıkım Şartnamesinde belirtilen “İhale Yetkilisi” kısmı imzasız olup, imzalısı idarede bulunan ihale dosyasında olacaktır. İstekliler doküman dosyası içinde verilen Yıkım Şartnamesi Belgesini imzalayarak teklif dosyası içinde tekrar idareye verecektir.

Madde-26:İş bu şartname 26 (yirmialtı) maddeden ibaret olup; ihaleye teklif verenler idari ve teknik şartlar ile sözleşme tasarısındaki şartları kabul etmiş sayılır.

                 TEBLİĞAT ADRESİ                       :           ADI VE SOYADI/ÜNVANI                                  İMZASI

 

……………………………….          ……………………………..

……………………………….                                                                                …………

                                   ………..

 

İletişim

  • Işıklı Mahallesi Belediye Sok. No:12 D:2 PK:61940
    Çaykara/TRABZON
  • (0462) 616 10 29
  • (0462) 616 14 68
  • info@caykara.bel.tr
Hanefi TOK
Çaykara Belediye Başkanı